4.3. Bash变量是无类型的

不同与许多其他的编程语言,Bash不以"类型"来区分变量。本质上来说,Bash变量是字符串,但是根据环境的不同,Bash允许变量有整数计算和比较。其中的决定因素是变量的值是不是只含有数字.


例子 4-4. 整数还是字符串?

  1 #!/bin/bash
  2 # int-or-string.sh: Integer or string?
  3 
  4 a=2334          # 整数.
  5 let "a += 1"
  6 echo "a = $a "      # a = 2335
  7 echo           # 仍然是整数.
  8 
  9 
 10 b=${a/23/BB}       # 把变量a中的"23"替换为"BB"并赋给变量b
 11              # 这使变量$b成为字符串
 12 echo "b = $b"      # b = BB35
 13 declare -i b       # 即使明确地声明它是整数也没有用
 14 echo "b = $b"      # b = BB35
 15 
 16 let "b += 1"       # BB35 + 1 =
 17 echo "b = $b"      # b = 1
 18 echo
 19 
 20 c=BB34
 21 echo "c = $c"      # c = BB34
 22 d=${c/BB/23}       # 把"BB"替换成"23"
 23              # 这使变量$d成为一个整数
 24 echo "d = $d"      # d = 2334
 25 let "d += 1"       # 2334 + 1 =
 26 echo "d = $d"      # d = 2335
 27 echo
 28 
 29 # What about null variables?
 30 e=""
 31 echo "e = $e"      # e =
 32 let "e += 1"       # 数值计算允许有null值操作?
 33 echo "e = $e"      # e = 1
 34 echo           # 空值(null)变量变成了整数
 35 
 36 # 如果没有声明变量会怎么样?
 37 echo "f = $f"      # f =
 38 let "f += 1"       # 算术计算能通过吗?
 39 echo "f = $f"      # f = 1
 40 echo           # 没有预先声明的变量变为整数
 41 
 42 
 43 
 44 # 在Bash中的变量确实是无类型的.
 45 
 46 exit 0

变量没有类型既是幸运的也是悲惨的。它使脚本编程时有更多的弹性(但也可能把你弄晕)并能很容易地写出代码。但是,这也很容易不小心犯错误和养成坏的编程习惯。

程序员的负担就是要清楚地知道脚本中变量的类型。Bash不会帮你检查。